skip to Main Content

Update 13-03

Beste rugby vrienden en vriendinnen,

Zoals wel bekend zal zijn is de kogel door de kerk. Het kabinet heeft besloten om alle evenementen met meer dan 100 personen te verbieden. In navolging hiervan heeft de Nederlandse Rugby Bond besloten om alle wedstrijden tot en met 31 maart te annuleren. Daarnaast is het besluit genomen om ook alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau. Aangezien AAC de lijn van de NRB volgt gaan wij uiteraard hierin mee. Zodra er meer bekend is met betrekking tot maatregelen dan zal dit via de diverse (sociale media) kanalen gecommuniceerd worden. Hopelijk kunnen we in april weer gewoon beginnen met onze rugby activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Edwin Bijlsma, Wedstrijdsecretaris a.i. AAC-Rugby Amsterdam

Meer info: https://www.rugby.nl/blog/het-coronavirus-en-rugby-activiteiten-nederland

– English –

Dear rugby friends,

As will be known, “the bullet is through the church” as the Dutch saying goes. The Dutch government has decided to ban all events with more than 100 people. Following this, the Dutch Rugby Association has decided to cancel all games until March 31. In addition, the decision was made to also cancel all other club meetings such as training, consultations, meetings, celebrations and working group meetings. This is a measure taken for all teams regardless of level. Since AAC follows the line of the NRB, we naturally go along with this. As soon as more is known with regard to measures, this will be communicated via the various (social media) channels.

Hopefully we can start again in April with our rugby activities.

Best Regards,

Edwin Bijlsma, Competition Secretary a.i. AAC-Rugby Amsterdam

More info: https://www.rugby.nl/blog/het-coronavirus-en-rugby-activiteiten-nederland

Back To Top