skip to Main Content

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens, want jouw privacy is belangrijk. In deze privacyverklaring leggen we precies uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat we daarmee doen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot die persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens wij verwerken
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Bankgegevens
 • Pasfoto

Waarom we de gegevens nodig hebben
Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • De inschrijving van leden bij AAC Rugby
 • De aanmelding voor activiteiten van AAC Rugby
 • Afhandelen van de contributiebetalingen
 • Versturen van digitale berichten, waaronder de nieuwsbrief
 • Versturen van berichten van derden, waaronder sponsoren
 • Ter verbetering van onze digitale dienstverlening
 • Ter benadering na beëindiging van lidmaatschap

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens enkel in het geval dat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst of omdat we hiervoor om jouw toestemming hebben gevraagd. De gegeven toestemming kun je uiteraard te allen tijde weer intrekken. Dit kun je doen door de afmeldmogelijkheid te gebruiken die in ieder bericht is opgenomen, of door een mail te sturen aan info@aacrugby.nl.

Verstrekking aan derden
Zonder toestemming verstrekken wij jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de Overeenkomst die wij met je hebben, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen.

Social Media Plug-ins
Op de website van AAC Rugby staan de volgende social media plug-ins: Facebook, Twitter en Youtube. Wij hebben geen invloed op de wijze waarop deze platformen omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over hoe deze platformen met jouw persoonsgegevens omgaan, verwijzen we je naar de desbetreffende privacy-verklaringen.

Bewaartermijnen
We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinde te bereiken. Sommige gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer worden bewaard. Als wij jouw gegevens niet langer nodig hebben worden deze direct verwijderd.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarigen
Indien je jezelf als minderjarige wilt inschrijven, moet je hiervoor eerst toestemming van een van jouw ouders of voogd aan ons overleggen.

Contactgegevens
AAC Rugby
Bok de Korverweg 6a
1067 HR Amsterdam
info@aacrugby.nl
+31 (0)20-6110719

Back To Top